Ophold i Italien

December 2009
Fra "Dit Italien":
Nye sygesikringsregler i EU
Radio Solymar >> bringer mandag den 7. december et indslag om de nye regler for udstedelse af det blå sygesikringsbevis. Reglerne træder i kraft den 1. maj 2010 og vil påvirke alle danske pensionister med bopæl i udlandet. De skal fra den dato ansøge om at få EU-sygesikringsbevis udstedt af det pensionsudbetalende land., dvs. Danmark. Du vil i samme indslag høre mere om reglerne for førtidspensionister, som fra den dato vil blive sidestillet med arbejdstagere.

Også Radio Solymar >> informerer om det nye sygesikrings-regler:

De nye regler træder officielt i kraft den 1. januar 2010, men det vil først blive en realitet den 1. april eller 1. maj 2010.

Den spanske sygesikring udsteder p.t. EU-sygesikringsbeviser med gyldighed frem til den 1.april 2010.

Radio Solymar vil i en overskuelig fremtid lave et indslag om dette emne, som vil påvirke mange danske pensionister med bopæl i Spanien.

Flere detaljer

Bemærk, at der fra 2010 er kommet nye regler for pensionister, når det gælder udstedelse af EU-sygesikringskort.

Det vil herefter være det pensionsbetalende land, der skal udstede EU-sygesikringskortet.

Dansk sikrede pensionister, der bor f.eks. i Spanien, skal fremtidigt have EU-sygesikringskortet fra Danmark.

Det vil blive Pensionsstyrelsen, der udsteder disse EU-sygesikringskort efter ansøgning. (Sikringsstyrelsen skifter navn til Pensionsstyrelsen den 1. oktober 2009 - men hjemmesiden var den 2.11.2009 stadig www.dss.dk >>)

Det bemærkes, at den ret, danske pensionister har til sygehjælp i Danmark under midlertidige ophold i Danmark, forsat er såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. ydelser, der bliver medicinsk nødvendige under opholdet, under hensyn til opholdets forventede varighed og ydelsens art.

For efterlønsmodtagere, kan der være mulighed for optagelse i bopælslandets sygeforsikring, hvilket er en ny bestemmelse.

Også for denne gruppe, skal EU-sygesikringskort udstedes i Danmark.
Der udstedes endvidere fra den tidligere bopælskommune i Danmark et Sundhedskort, som dækker sygdomsudgifter ved bopæl i andet EU-land.

De nye EU-bestemmelser, som også omfatter EØS landene, er oplyst ifølge nyhedsbrev, den 1. september 2009 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

www.italy.dk har modtaget følgende information om sygesikring i EU fra "Dit Italien"22.10.2009
Nyhedsbrev om international social sikring


Formålet med dette nyhedsbrev er at redegøre for de væsentligste ændringer som følger af, at forordning 1408/71 og gennemførelsesforordning 574/72 bliver afløst af Europarlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og dens gennemførelsesforordning.

Den endelige dato for de nye reglers anvendelse er endnu ikke fastlagt, men på nuværende tidspunkt forventes det at være 1. maj 2010.

1.
Overgangsreglen gældende for personer, som er social sikret i Danmark.


Der findes en overgangsregel på ti år i den nye EF-forordning 883/04, hvorefter personer, som allerede er socialt sikret i Danmark efter reglerne i EF-forordning 1408/71, fortsat følger reglerne i den gamle forordning, så længe der ikke sker væsentlige ændringer.

Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i enten arbejds- eller bopælslande eller f.eks. at en udstationering bliver afbrudt tidligere end forventet.

Men det betyder altså, at hvis man har fået udstedt en blanket E101DK uden ophørsdato på blanketten og der ikke sker væsentlige ændringer, vil blanketten være gyldig i 10 år efter ikrafttrædelse af den nye forordning.


2.
Sygehjælp Reglerne ændres således, at der fremover skal udstedes EU-sygesikringskortet til pensionister af det pensionsbetalende land.


EF-forordning 883/2004 ændrer reglerne for mellemstatslig betaling af udgifter til sygehjælp.
Det betyder, at det pensionsudbetalende land fremover skal betale for sygehjælp, der ydes til deres pensionister, både i det andet EU-/EØS-land eller Schweiz, hvor pensionisten bor, og i andre lande, hvor pensionisten måtte opholde sig og få behov for sygehjælp.

Udenlandsk sikrede pensionister, der bor i Danmark, har således ikke længere ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark.

Dansk sikrede pensionister, der bor i fx Spanien, skal fremover have EU sygesikringskortet fra Danmark. Det vil blive Pensionsstyrelsen (Sikringsstyrelse skifter fra oktober måned navn til Pensionsstyrelsen), der udsteder disse EU-sygesikringskort efter ansøgning.

Det skal dog bemærkes, at den ret, danske pensionister har til sygehjælp i Danmark under midlertidige ophold her i landet, fortsat er såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. ydelser, der bliver medicinsk nødvendige under opholdet, under hensyn til opholdets forventede varighed og ydelsens art.

3.
Efterlønsmodtagere, bosiddende i et andet EU-/EØS-land, kan være berettiget til syge(for)sikring til udgift for Danmark.


Med de nye regler bliver modtagelse af efterløn ligestillet med udøvelse af lønnet beskæftigelse.

Det betyder, at efterlønsmodtagere, der flytter til et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, er berettiget til at blive optaget i bopælslandets sygeforsikring til udgift for Danmark, (hvis de ikke har lønnet beskæftigelse i deres bopælsland), på samme måde som personer, der er udstationeret til arbejde (den nuværende blanket E106-situation).

Disse efterlønsmodtagere bliver således berettiget til såvel et EU sygesikringskort som et særligt sundhedskort, der skal udstedes af kommunen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du mere end velkommen til at skrive til os på info@inwema.dk.

Med venlig hilsen Inwema ApS
Kongevejen 53
2840 Holte
Telefon: +45 3169 3169
Email: info@Inwema.dk

-syl

Retur til
Bo og arbejde
i Italien <<Links

"Dit Italien" fra
www.inwema.dk
udsender nyhedsbreve
med nyttig information
også til danskere
i Italien >>

Copyright © 2000 - 2009. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>